About Us

บริษัท เอเชียพลาสเตอร์ จำกัด (ไทยฮงฮะ)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2524 ผลิต และ จำหน่ายเฉพาะ ปูนยิ็ปซั่มพลาสเตอร์ ภายใต้แบรนด์ ไทยฮงฮะและASP เป็นรูปตรามือ ปัจจุบัน ผลิตและจำหน่าย ปูนยิปซั่ม ปูนกาว ปูนฉาบ และปูยาแนว ทั้งในประเทศและนอกประเทศ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ 28 ซ.พาณิชยการธนบุรี 28 ถ.จรัญสนิทวงค์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ 10600

Products

Products from plaster

Contact us

บริษัท เอเชียพลาสเตอร์ จำกัด

 Address:28 ซอยพาณิชยการธนบุรี 28 ถ.จรัญสนิทวงค์ ข.วัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
 Phone: 66(0) 2-4115943-52
 Fax: 66(0) 2-4110044
Website:  www.asiaplaster.in.th
 Email: saksurasub@hotmail.com
 Email: kaeasiaplaster@gmail.com

 

Send us mail